Aktualności BHP

Od 1 kwietnia 2015 r. Zmiany w przepisach dotyczących badań lekarskich pracowników.
Ustawa z 7 listopada 2014 r. o ułatwianiu działalności gospodarczej wprowadzi od 1 kwietnia 2015 r. istotną zmianę
w art. 229 Kodeksu pracy odnoszącą się do przeprowadzania wstępnych badań lekarskich pracowników.

 Zgodnie Art. 229.  Kodeksu pracy  od 1 kwietnia br. badaniom wstępnym nie będą podlegać osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na tym samym stanowisku bądź na stanowisku o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.  Nowe zmiany w przepisach to dobry krok, korzystny dla pracodawców jak również dla pracowników.

 
Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych od 1 kwietnia 2015 roku.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2015r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Jednorazowe odszkodowanie obowiązują od 15 kwietnia 2015r. do 31 marca 2016r. odszkodowania wynoszą:

 

757 zł

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

757 zł

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

13 242 zł

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności
do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

13 242 zł

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności
do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia lub rencisty

68 102 zł

gdy uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

34 051 zł

gdy uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

68 102 zł

oraz 13 242 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci

gdy uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno
lub więcej dzieci zmarłego

68 102 zł oraz 13 242 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na drugie i każde następne dziecko

gdy uprawnionych jest równocześnie dwoje
lub więcej dzieci zmarłego

13 242 zł

gdy obok małżonka lub dzieci uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie
od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

34 051 zł

oraz 13 242 zł tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na drugiego i każdego następnego uprawnionego

gdy uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego